< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Főoldal /

Mesteri képzés

Magiszteri felvételi

FELVÉTELI

Helyek várható száma

SzakTandíjmentes helyek számaTandíjas helyek száma
Magyar nyelvészeti és irodalomtudományi tanulmányok2230

 

A NYÁRI FELVÉTELI ESEMÉNYNAPTÁRA

o      beiratkozás: 2017. július 13–15. és 17–19.*

o      írásbeli vizsga: 2017. július 21.

o      eredmények kifüggesztése: 2017. július 24.

o      beiratkozási szándék megerősítése: 2017. július 26–28.

 

 

AZ ŐSZI FELVÉTELI ESEMÉNYNAPTÁRA

o      beiratkozás: 2017. szeptember 7–9.*

o      írásbeli vizsga: 2017. szeptember 11.

o      eredmények kifüggesztése: 2017. szeptember 14.

o      beiratkozási szándék megerősítése: 2017. szeptember 16–18.

 

* A beiratkozást kötelező módon megelőzi az előiratkozás, melyet itt lehet megtenni: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

 

A BEIRATKOZÁS

A jelentkezőknek a következő iratokat kell benyújtaniuk:

1.     Érettségi oklevél vagy ezzel egyenértékű oklevél;

2.     Egyetemi oklevél (mellékleteivel: törzskönyvi kivonattal / oklevél kiegészítő okirattal együtt) vagy ezzel egyenértékű oklevél;

3.     Születési anyakönyvi kivonat hitelesített másolata;

4.     Családorvos vagy egyetemi orvos által kiállított orvosi igazolás;

5.     Két 3x4-es méretű színes fénykép;

6.     A feldolgozási illeték (taxa de procesare) kifizetését bizonyító nyugta (30 lej);

7.     A vizsgadíj (taxa de participare) kifizetését bizonyító nyugta (150 lej);

8.     Átlátszó műanyag irattartó tasak;

9.     Idegen nyelv ismeretének szintjét igazoló oklevél – azon egyetemet végzetteknek kötelező benyújtani, akik nem idegen nyelv szakot végeztek;

10. A beiratkozást kötelező módon megelőzi az előiratkozás, melyet itt lehet megtenni: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

Az előiratkozást követően nyomtassa ki a mellékletet, majd aláírva csatolja az iratcsomóhoz.

 

Azon jelentkezők figyelmébe, akik nem rendelkeznek román állampolgársággal, és tanulmányaikat külfödön végezték!

A felvételi vizsgára való beiratkozás kizáró jellegű feltétele a külföldön végzett tanulmányok előzetes elismertetése. Erre vonatkozó információkat angol nyelven a Nemzetközi Kapcsolatok Osztály honlapján találnak.

 

BIBLIOGRÁFIA (2017)

Nyelvészet:

Fóris Ágota: Kutatásról nyelvészeknek. Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2008. A következő fejezetek: 2. A tudományos kutatás osztályozása (41–66.); 3. A tudományos kutatás legfontosabb fogalmai (67–112.); 4. Az adatgyűjtés és adatfeldolgozás általános módszerei (113–141); 5. Publikáció – a kutatási eredmények közlése (143–183.)

Kálmán László – Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2007.

 

Irodalomtudomány:

 Az olvasás hermeneutikai problémáitól az olvasás térszerűségéig

Hans Georg Gadamer: Az “eminens szöveg“ és igazsága. In Bókay – Vilcsek – Szamosi – Sári (szerk.): A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. Szöveggyűjtemény. Osiris, Budapest, 2002. 229 – 234.

Hans Ulrich Gumbrecht: A jelenlét előállítása. Amit a jelentés nem közvetít. Ráció Kiadó – Historia Litteraria Alapítvány, Budapest, 2010. 58 – 76. (Részlet a Túl a jelentésen. Pozíciók és fogalmak mozgásban c. fejezetből)

Minor irodalmak

 Papp Ágnes Klára: A csirkepaprikás-elmélettől a töltöttkáposzta-modellig. A kisebbségi irodalom újraértelmezési lehetőségei a posztkoloniális kritika tükrében. Bárka 2010/3. 67–73. http://www.barkaonline.hu/kritika/1538-a-csirkepaprikastol-a-toeltoettkaposztaig

Csehy Zoltán: A kegyetlen tengerfenék. Homotematikus síkok és a nemi ambivalencia mintázatai a modern és a kortárs költészetben. I–II–III. Műút, 2013. július.

http://www.muut.hu/?p=2613

http://www.muut.hu/?p=2623

http://www.muut.hu/?p=2632

 

Az emlékezet: helyek és technikák

Kiss  Farkas  Gábor:  Ars  memoriae  a  15–16.  századi  Magyarországon = Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban, szerk. Balázs Mihály, Gábor Csilla, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, 2004, 13–42.

http://www.iti.mta.hu/Emlekezet-kotet.pdf

Pierre Nora:  Emlékezet és történelem között. Aetas, 1999/3–4, 3–16 http://www.multesjovo.hu/hu/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/476/)

 

Az irodalom változó érzékelése: szövegek, használatok, nézetek az 1700–1919 közötti időszakban

Takáts József, Arany János szokásjogi gondolkodása. ItK 2002/3-4., 295-313.

http://www.itk.iti.mta.hu/megjelent/2002-34/takats.pdf

Takáts József: A kultuszkutatás és az új elméletek. Holmi, 2002/12 ,1534–1544

http://www.kultuszok.hu/tanulm.php  

 

A tudományos diákköri konferencia (ETDK és OTDK) magyar irodalomtudományi és nyelvészeti győztesei (első-harmadik helyezés, dicséret) automatikusan maximális érdemjegyet kapnak abból a tudományterületből (irodalomtudományból vagy nyelvészetből), amelyből kiemelkedően szerepeltek a diákköri konferencia idei vagy korábbi kiadásain, s csupán a másik tudományterületből kell felvételizniük.

 

 

 

Figyelem! Az alábbi menüpontok a Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék honlapjára irányítanak át.

Javasoljuk, hogy új fülben nyissa meg őket.

A magyar nyelv- és irodalomtudományi magiszteri képzésre nemcsak azok jelentkezhetnek, akik az alapképzést a Bölcsészkaron végezték, hanem azok is, akik más tudományokból szereztek képesítést (pl. szociológiából, pszichológiából, pedagógiából stb.), viszont nyitottak arra, hogy új szempontok felől közelítsenek a nyelv és irodalom kérdéseihez.

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro