< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Oktatás

Főoldal /

Doktori képzés

 

A doktori felvételiről

Jelentkezni a megadott négy témakör valamelyikére lehet. Az írásbeli vizsgára a bibliográfia alapján kerül sor, a szóbeli vizsga az előzetesen elkészített kutatási terv bemutatása és az azt követő beszélgetés.

 

A 2016. szeptemberi felvételi vizsga eseménynaptára

Beiratkozás:2019. szeptember 2–6.
Felvételi vizsga:2019. szeptember 9–17.
A beiratkozási szándék megerősítése:2019. szeptember 23–25.

 

A 2016-2017-es tanév beiskolázási adatai

Dr. Egyed Emese egyetemi tanár (irodalom): 1 ösztöndíjas hely;

Dr. Gábor Csilla egyetemi tanár (irodalom): 1 ösztöndíj és tandíj nélküli hely;

Dr. Orbán Gyöngyi  egyetemi tanár (irodalom):  1 ösztöndíj és tandíj nélküli hely, 1 tandíjas hely.

 

Doktori témajavaslatok

 

          Dr. GÁBOR CSILLA egyetemi tanár

 

1. Kora újkori prédikáció – valamely hitszónoki életmű monografikus feldolgozása: szövegalkotási, kommunikációs és retorikai kérdések

2. Kora újkori devóciós irodalom – szövegformák és használati kérdések, hagyományrétegek és beszédmódok

3. Szöveg és kép kapcsolata közép- és kora újkori kegyességi műfajokban

 

Bibliográfia:

 • TAKÁTS József, Nyolc érv az elsődleges kontextus mellett, Irodalomtörténeti Közlemények, 2001, 316–324.
 • Mary CARRUTHERS, The Book of Memory. A Study in Medieval Culture, Cambridge, 2008.
 • Mary CARRUTHERS, The Craft of Thought: Meditation, Rhetoric and the Making of Images, 400–1200, Cambridge [4th printing], 2008.
 • Kép, beszéd, írás, szerk. NEUMER Katalin, 2003.
 • Giles CONSTABLE, Three Studies in Medieval Religious and Social Thought: The Interpretation of Mary and Martha; The Ideal of the Imitation of Christ; The Orders of Society, Cambridge, 1998.
 • Hans BELTING, Kép és kultusz, Bp., 2000.
 • Lucian HÖLSCHER, Geschichte der protestantischen Frömmigkeit in Deutschland, München, 2005.
 • Csilla GÁBOR, Doctrine – Virtue – Memory. Seventeenth-century Hungarian Devotional Literature in European Context, Cluj/Kolozsvár, 2007.
 • GÁBOR Csilla,Változatok a sorsértelmezésre: Csete István prédikációi Mária országáról és annak történetéről, Studia Litteraria (Debrecen), 2007, 227–241.
 • KECSKEMÉTI Gábor, „A Böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás”. A magyarországi retorikai hagyomány a 16–17. század fordulóján, Bp., 2007.
 • FAZAKAS Gergely Tamás – GYŐRI L. János (szerk.), Medgyesi Pál redivivus. Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról, Debrecen, 2008.

CSORBA Dávid, A 17. századi protestáns kegyesség megítélése az újabb nemzetközi szakirodalomban, Protestáns Szemle, 2001/1, 16–26.

 

          Dr. EGYED EMESE egyetemi tanár

          Doktori kutatási témák (2014-)

 

1.       Prózavizsgálatok. Érzékenység a felvilágosodás korában

Bibliográfia:

Szajbély Mihály: „Idzanak a magyar tollak”. Irodalomszemlélet a magyar irodalmi felvilágosodás korában, a 18. század közepétől Csokonai haláláig, Budapest, Akadémiai Kiadó–Universitas kiadó, 2001.

Debreczeni Attila: Tudós hazafiak és érzékeny emberek. Integráció és elkülönülés a XVIII. század végének magyar irodalmában. Budapest,Universitas Kiadó 2009.

Bódi Katalin: Könny és tinta. A magyar levélregény és heroida történeti és poétikai háttere. debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó 2010

2.       Mítoszkritika drámával. Komparatisztikai megközelítés

Bibliográfia:

Craig, Edward Gordon: A színház művészete (ford. Szántó Judit),  a Színház folyóirat internetes portálja http://www.szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=28869&catid=1:archivum&Itemid=7

Figures mythiques en Europe centrale. Aspects d’un panthéon variable. Publié sous la dierction d’András Kányádi. Paris, Institut d’Études Slaves 2010

Seress Ákos: Színház mint ötvözet. A kognitív színháztudomány lehetőségei In Kérchy Vera (szerk.) Színház–Jelentés–Emlékezet. Szeged, JATE Press 2013. 25–36

3.       Téma–szerző–közönség: Bálint Tibor Kolozsvárja

Bibliográfia:

Tények és legendák, tárgyak és ereklyék. A Petőfi Irodalmi Múzeum és az MTA Irodalomtudományi Intézete Kultusztörténeti Kutató Csoportja közös konferenciájának megszerkesztett anyaga , szerk. Kalla Zsuzsa, Bp., 1994

Takáts József: A kultuszkutatás és az új elméletek. In Takáts József szerk: Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve Budapest, Kijárat kiadó 2003, 289–300

Más térben. Bálint Tibor (1932–2002),szerk. Egyed Emese, Kolozsvár, Komp-Press–Kolozsvár Társaság–Bálint Tibor Társaság 2012

4.       Aranka György költészetszemlélete

Bibliográfia:

Az emberarcú intézmény. Tanulmányok Aranka György köréről. Szerk. Egyed Emese, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum 2004 [Aranka György Gyűjteménye I. ]

Közköltészet. Mulattatók. Szerk. Küllős Imola. Régi Magyar költők tára I. Budapest, Balassi kiadó, 2000

Dávid Péter: „Itt van a legvégső oltára Pallásnak”. Az Erdélyi  Kéziratkiadó Társaság és az Erdélyi magyar  Nyelvmívelő Társaság története, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület 2014.

 

           Dr. ORBÁN GYÖNGYI egyetemi tanár

 

1. Irodalomelméleti kérdések

2. Esztétika

3. Hermeneutika

4. Kortárs irodalmi és művészeti jelenségek

Bibliográfia:

 1. Hans-Georg Gadamer: Szöveg és interpretáció. In: Bacsó Béla (szerk.): Szöveg és interpretáció. Cserépfalvi kiadása, é. n.
 2. Hans-Georg Gadamer: A szép aktualitása. In. uő: A szép aktualitása. T-TWINS Kiadó, Bp., 1994.
 3. Hans-Georg Gadamer: Ki vagyok Én, és ki vagy Te? (Kommentár Paul Celan Atemkristall című cilkusához). In: Bókay Antal - Vilcsek Béla et alii: A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. Szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, Bp., 1997.
 4. Martin Heidegger: Az Antigoné I. Kórusának értelmezése. In: Bókay Antal - Vilcsek Béla et alii: A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. Szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, Bp., 1997.
 5. Hans Robert Jauss: Az esztétikai élvezet és a poieszisz, aisztheszisz és katharszisz alaptapasztalata. In: uő: Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika. Osiris Kiadó, Bp., 1997.
 6. Hans Robert Jauss: A költői szöveg az olvasás horizontváltásában. In: uő: Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika. Osiris Kiadó, Bp., 1997.
 7. Paul Ricoeur: Mi a szöveg? In: uő: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok. Osiris Kiadó, Bp., 1999.

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro