< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Főoldal /

Kortárs irodalomelméleti irányzatok

AZ ELŐADÁS TEMATIKÁJA

 

 1. Bevezetés, nyelvantropológiai, fenomenológiai és hermeneutikai alapok
 2. Idegenség, alteritás, irodalom
 3. A dekonstruktív kritika változatai
 4. Művészet és pszichoanalízis
 5. A test problémája a kortárs művészetekben
 6. Feminizmus és maszkulinitás-kutatás
 7. Esztétika és politika

Könyvészet

 • Bagi Zsolt, Filozófiai diskurzus az irodalom modern fogalmáról = Uő., Az irodalmi nyelv fenomenológiája, Bp., Balassi Kiadó, 2006, 7-31.
 • Julia Kristeva, Az egyetemességre való törekvésünk lenne… a saját idegenségünk? = Uő., Önmaga tükrében idegenként, Bp., Napkút Kiadó, 2010, 186-217.
 • Bernard Waldenfels, Az idegenség etnográfiai ábrázolásának paradoxonjai Az Idegen. Variációk Simmeltől Derridáig, szerk. Biczó Gábor, Bp., Csokonai Kiadó, 2004, 91-116.
 • Paul de Man, Szemiológia és retorika = Uő., Az olvasás allegóriái. Figurális nyelv Rousseau, Nietzsche, Rilke és Proust műveiben, Bp., Magvető, 2006, 13-31.
 • Gilles Deleuze, Kafka – A kisebbségi irodalomért, Bp., Quadmon, 2009, 33-56.
 • Terry Eagleton, Pszichoanalízis = Uő., A fenomenológiától a pszichoanalízisig, Bp., Helikon, 133-168.
 • Moldvay Tamás, Bolondéria a budoárban, avagy a lacanéria diszkrét bája = Kellék 2016/55, 31-66.
 • Vermes Katalin, A test éthosza. A test és a másik tapasztalatának összefüggése Merleau-Ponty és Lévinas filozófiájában, Bp., L’Harmattan, 2006, 159-206.
 • Judith Butler, Jelentős testek. A „szexus” diszkurzív korlátairól, Bp., Új Mandátum, 2005, 15-64.
 • Toril Moi, Feminista irodalomkritika = Anne Jefferson, David Robey (szerk.), Bevezetés a modern irodalomelméletbe, Budapest, Osiris Kiadó, 1995, 233-253.
 • R. W. Connell, Férfiak. Eltűnő szerepek, Bp., Noran Libro, 2012, 79-128.
 • Judith Butler, Élhetünk-e jó életet rossz élet keretei között, TNTeF, 2012/3.
 • Jacques Ranciére, Esztétika és politika, Műcsarnok, Bp., 2009.
 • Alain Badiou, Avantgárdok = Uő., A század, Bp., Typotex, 2010, 228-256.

 

SZEMINÁRIUM (MONO)

 

Kötelező irodalom:

·         Nádas Péter, Emlékiratok könyve, Pécs, Jelenkor, 2003. (online) = NP

·         Balassa Péter, Nádas Péter, Pozsony, Kalligram, 1997 (online) = Balassa/

·         Bagi Zsolt, A körülírás, Pécs, Jelenkor, 2005. = Bagi

1. Bevezetés

2. szeminárium

·         NP: Szabálytalanságom szépségei, Sétánk egy régi délutánon, Lágyan világított a nap (I.7-73.);

·         Balassa/ Közelítések az emlékiratok könyvéhez (256-268)

3. szeminárium

·         NP: Távirat érkezik, Isten tenyerén ülünk, A fájdalom szépen visszatért (I. 74-133)

·         Balassa/ Thomka Beáta: Homíliák az Emlékiratok könyvéhez (292-295)

4. szeminárium

·         NP: Az eszmélet elvesztése és visszanyerése, Sétánk folytatása délután (133-179)

·         Balassa/ Kulcsár-Szabó Zoltán: Az emlékező regény (I. 307-313)

5. szeminárium

·         NP: Lányok (I. 179-264)

·         Bagi: 5-19.

6. szeminárium

·         NP: Melchior szobája a tető alatt, Egy antik faliképre (I. 264-356).

·         Bagi: 20-39.

7. szeminárium

·         NP: A tűz nyomát fű nőtte be (I. 356-462)

·         Bagi: 40-65.

8. szeminárium

·         NP: Egy színházi előadás leírása (II.7-104)

·         Bagi: 66-81.

9. szeminárium

·         NP: Table d’hote, Temetések éve (II. 104-189)

·         Bagi: 82-101.

10. szeminárium

·         NP: Amelyben Theának elmeséli Melchior vallomását (II. 189-274)

·         Bagi:102-115.

11. szeminárium

·         NP: Titkos örömünk éjszakái (II. 274-304)

·         Bagi: 116-141

12. szeminárium

·         NP: Nincsen tovább, Szökés (II. 304-463)

·         Bagi:141-158.

 

 

SZEMINÁRIUM (SZAKPÁROS)

 

1. A kultúripar és a tömegmédia jelentősége a kortárs művészetkritikában

 • T. W. Adorno, Derűs-e a művészet? In: In Uő: A művészet és a művészetek, Bp., Helikon, 1998, 23-29.

 

2. Zenehallgatás és kultúripar összefüggése a kortárs tömegkultúrában

 

3. I. Exkurzus: a fák kilépése a kultúriparból

 • Yves Bonnefoy: Hollán Sándor egy napja. In Uő: Hollán Sándor. Harminc év elmélkedései, 1985-2015, Bp., L'Harmattan, 2016, 47-70.

 

4. Műalkotás és árutermelés, fogalmak a művészeti piac megközelítéséhez

 

5. A kulturális emancipáció kortárs feltételei

 • Bagi Zsolt: Az érzékek termelése mint tömegkultúra. In Uő: Az esztétikai hatalom elmélete. Kulturális felszabadítás egy újbarokk korban, Bp, Napvilág, 2017, 119-156.

 

6. II. Exkurzus: a "bennünk lakozó fekete lyuk" mint a kultúripar felfüggesztése

 

 

KÖVETELMÉNYEK:

- óráról órára a kötelező szövegek elolvasása
- vitaindító szövegek alapján
- részvétel az órai vitában

Vizsgatételek a kurzushoz:

 

(Minimális követelmény: az adott téma önálló, összefüggő kifejtése egy minimum 5 perc hosszúságú önálló gondolatmenet formájában az előadásra, a kötelező és opcionálisan az ajánlott olvasmányokra támaszkodva, bemutatva a témához kapcsolódó fontosabb fogalmakat, alapproblémákat, összefüggéseket és szerzőket)

1. A világirodalom fogalma, sematizmus és nem-sematikus reflexió, az új mint modern és ennek kritikája

2. Egyetemesség és idegenség, az alteritásról való gondolkodás fejezetei, alapfogalmak, szerzők

3.  A pszichoanalitikus kritika, kultúra mint szublimáció, a pszichoanalitikus nyelvfelfogás, szerzők, alapogalmak

 • Terry Eagleton, Pszichoanalízis = Uő., A fenomenológiától a pszichoanalízisig, Bp., Helikon, 133-168.

4. A testről való gondolkodás irányzatai, a keresztény antropológia, kartezianizmus, testfenomenológia, biopolitika, gender studies

 • Földes Györgyi: Szövegek, testek, szövegtestek. A testírás-elmélet irányai = Helikon, 2011/1–2, 3–49.

5. A kultúripar és a politikai kritika alapfogalmai; esztétikai érték és csereérték, elidegenedés, tömegkultúra, emancipáció

 • Bagi Zsolt: Az érzékek termelése mint tömegkultúra. In Uő: Az esztétikai hatalom elmélete. Kulturális felszabadítás egy újbarokk korban, Bp, Napvilág, 2017, 119-156.

 

Ajánlott olvasmányok a vizsgához:

 

Rákai Orsolya: A cigány, a nő, Goethe és Arany János = 2000, 2008/5. (http://ketezer.hu/2008/05/a-cigany-a-no-goethe-es-arany-janos/)

Achille Mbembe: Mi az a posztkolonializmus? = Eurozine, 2008/12. (https://www.eurozine.com/mi-az-a-posztkolonializmus/)

Moldvay Tamás, Bolondéria a budoárban, avagy a lacanéria diszkrét bája = Kellék 2016/55, 31-66.

Toril Moi, Feminista irodalomkritika = Anne Jefferson, David Robey (szerk.), Bevezetés a modern irodalomelméletbe, Budapest, Osiris Kiadó, 1995, 233-253.

Max Horkheimer / Theodor W. Adorno: A kultúripar = Uő., A felvilágosodás dialektikája, Bp., Atlantisz, 2011.

 

 

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro