< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Az intézetről

Főoldal / A Hungarológiai Doktori Iskola irodalmár doktorai /

Dóczy Örs

 

E-mail: doczyors@yahoo.com

Fogadóóra

 

Munkahely

·           Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalomtudományi Tanszék, tanított tárgy(ak): latin nyelv, paleográfia

 

Tanulmányok

·           1994-2000, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Klasszika-Filológia Tanszék, latin szak

·           1998-2005, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Történelem és Filozófia Kar, történelem szak

·           2002, Università degli Studi di Messina, Klasszika-Filológia Tanszék (Socrates-Erasmus ösztöndíj)

 

Kutatási terület

·           Az erdélyi helvét hitvallású evangélikus oktatási intézményekből kiinduló holland és német nyelvterületen tanuló akademizánsok literátori tevékenysége a 17. században

·           Az erdélyi helvét hitvallású evangélikus oktatási intézmények bel- és külélete, oktatás-szervezése a 17–18. században

·           Egyetemközi, oktatási intézmények közötti insztitucionális kapcsolatok a 17–18. században

 

Fontosabb kutatási projektek

·           Jeremias Drexel Rhetorica caelestis, seu attente precandi scientia (Antwerpen, 1636) című művének magyar nyelvre való fordítása (BBTE, Magyar Irodalomtudományi Tanszék, a XVII–XVIII. századi meditációs lelkiségi irodalom átíró műhelye, mentor: Dr. Gábor Csilla egyetemi tanár)

·           A Székely székek a 18. században című forráskiadvány-sorozat latin nyelvű részeinek lektorálása (főszerkesztő Dr. Pál-Antal Sándor, munkatárs Vida Erika), Mentor Kiadó, 2007–2011

 

Fontosabb publikációk

·           Inscripţii versificate din Dacia romană. A Funeraria Daco-Romana tanulmány-kötetben idézetekként szerepelnek a román nyelven készült fordításaim. (Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2001)

·           Koncz József: A Marosvásárhelyi Evang. Reform. Kollegium története. Külön lenyomat a Kollegium 1883–1888. és 1894/95. iskolai évi Értesitőiből. Marosvásárhelytt, Ny. Sztupjár István a Ref. Kollegium betüivel, 1896. A szöveget szerkesztette és átdolgozta, a mutatókat összeállította Dóczy Örs és Vida Erika. A latin és német szövegeket fordította és jegyzetekkel ellátta Dóczy Örs. (Második kiadás: Marosvásárhely, Mentor kiadó, 2006) 883 oldal

·           „Igaz, egyenes és hív lészek...” Hűségnyilatkozatok az Udvarhelyi Református Egyház-megyében a XVIII. század végén. Latin-magyar nyelvű kiadvány. Szerk. Kolumbán Zsuzsánna és Róth András Lajos. A latin nyelvű szövegrészek átírását ellenőrizte és fordította Dóczy Örs. Székelyudvarhely, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrás-központ–Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, 2008. 73 oldal

·           Lucas Trapoldner és Valentin Corvinus szebeni nyomdászok ajánló levele Nagy-szeben polgáraihoz az 1525. január 5-én készített naptárról Simon Zsolt: Az első szebeni nyomtatványok 1525-ből című tanulmányában. A latin szöveget jegyzetekkel ellátta Simon Zsolt, ellenőrizte és fordította Dóczy Örs. In Magyar Könyvszemle. Szerk. Monok István. 125. évf., 2009. 1. szám. 3-4.

·           Terentius és Vergilius műveinek recepciója a marosvásárhelyi ev. református partikula tanrendjében Fogarasi Mátyás iskolamestersége alatt (1662–1665). In Könyvek által a világ ... Tanulmányok Deé Nagy Anikó tiszteletére. Szerk. Bányai Réka és Spielmann-Sebestyén Mihály. Marosvásárhely, Teleki Téka Alapítvány, 2009. 91-111.

·           Székely székek a 18. században. III. Csík-, Gyergyó- és Kászonszék 1701–1722 között. Az 1701–1702., 1710–1712., 1713., 1715., 1718-as és az 1721–1722-es összeírások. Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Pál-Antal Sándor. A latin szöveget Dóczy Örs gondozta. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2009. 480 oldal

·           A régi gernyeszegi várkastély. Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Tüdős S. Kinga. Az okiratok átírását ellenőrizte Dóczy Örs. A szó- és kifejezés-mutatókat összeállította, a latin szövegrészeket fordította Dóczy Örs. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2009. 100 oldal Simon és Péter rivalizációja avagy egy antik mítosz versengése egy kereszténytörténettel, Helikon, 2005, szeptember.

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro