< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Az intézetről

Főoldal / Tanárok /

Farmati Anna

Farmati Anna

egyetemi adjunktus

 

E-mailfarmati.anna@gmail.com

 

Oktatott tárgyak:

-  Régi magyar irodalom (középkor és reneszánsz)

-  Irodalomtörténet: barokk korszak

-  Diakronikus olvasatok. Az irodalom emlékezete - az emlékezet irodalma

 

Munkahelyek:

-  1996–2005 Apáczai Csere János Elméleti Líceum, Kolozsvár

-  2005–2013 Verbum Kiadó, szerkesztő

-  2010–2013 óraadó tanár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalomtudományi Tanszék, tanított tárgy: régi magyar irodalom, művelődéstörténet

-  2013-tól Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalomtudományi Tanszék, tanított tárgyak: régi magyar irodalom (középkor), középkori világirodalom, művelődéstörténet, diakronikus olvasatok

  

Felsőfokú tanulmányok:

-  1990–1995, BBTE Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, magyar-francia-könyvtár.  Szakdolgozat: A zilahi dokumentumkönyvtár 16. századi állományának feldolgozása

-  1991–1996, Katolikus Hittudományi Főiskola, Gyulafehérvár, levelező tagozat, szakdolgozat: A karoling kódexek XP monogramjának spirituális, esztétikai és pragmatikai funkciója)

-  1999–2001, BBTE Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, Irodalom és társadalom mesteri program. Disszertáció: A XVII. századi katolikus népénekköltészet szövegtipológiája a Cantus catholici 1651-es kiadása alapján

-  2001–2007, BBTE Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalomtudományi Tanszék, doktori tanulmányok; PhD 2007. disszertáció: A XVII. századi katolikus népénekköltészet szövegtípusai és motívumkincse

 
Kutatási terület:
Középkori legendairodalom, a középkori irodalom recepciója, kora újkori magyar nyelvű katolikus egyházi irodalom

 

Ösztöndíjak, fontosabb kutatási projektek:

- Az MTA kutatói ösztöndíja (1995/96)

- CEEPUS (2000. november) Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba

- Domus Hungarica (2002, 2003, 2004, 2008, 2010, 2012, 2016)

- Arany János (2005-2006)

- A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem külső kutatási programjai Gábor Csilla vezetésével: 2002/2003 – Általános tematika: Devóciók, történelmek, identitások.  Tanulmány: A XVII. századi magyar katolikus népénekek-gyűjtemények szerepe a barokk kori kegyesség elmélyítésében; 2003/2004: Általános tematika: Történetmondás. A narráció típusai és a történetmondás szerepe a XVII. századi magyar katolikus népénekben.

- A Bolyai Társaság kutatói ösztöndíja (2009) a kora újkori meditációirodalomból készülő szöveggyűjtemény részmunkálataihoz (Kopcsányi Márton elmélkedései). Műhelyvezető: Gábor Csilla, BBTE

- 2008–tól folyamatosan részvétel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Intézete keretében működő Lelkiségtörténeti műhely tevékenységében


Fontosabb publikációk:

Könyv: Más régi ének. A XVII. századi katolikus népénekköltészet szövegtípusai és motívumrendszere, Verbum, Kolozsvár, 2009

Farmati Anna: Szeráfi kalandok. Értelem és értelmezés: régi szövegek új kontextusban, Kolozsvár, Egyetemi Műhely, 2015

 

Cikkek, tanulmányok:

-  A Codex Aureus, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 2001. XLIII. évfolyam 1-2. szám. 85–91. A Román Akadémia Könyvkiadója 17. századi katolikus énekköltészet szövegtípusai, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, 2001, 129–145.

-  A liturgikus kódexek kép- és szövegvilága, L. k. k. t. (a kolozsvári Láthatatlan Kollégium elméleti lapja) 2. évfolyam, 5. szám, 2001.

-  A XVII. századi magyar katolikus népénekek-gyűjtemények szerepe a barokk kori kegyesség elmélyítésében. Devóciók, történelmek, identitások. A Sapientia külső kutatócsoportjának tanulmánykötete, 2003., Kolozsvár

-  A narráció típusai és a történetmondás szerepe a XVII. századi magyar katolikus népénekben in: A történetmondás rétegei a kora újkorban., szerk. Gábor Csilla, Kolozsvár 2005. 75–106.

-  Az európai himnuszirodalom magyarországi recepciója a 17. századi katolikus énekgyűjteményekben. Nyelvek, szövegek, identitások. szerk. Szabó T. Levente, RODOSZ-tanulmányok, 2002. 101–121.

-   „...a’ki e’ napokban (...) elméjével Betlehembe mégyen” – az 17. századi karácsonyi énekek motívumrétegei és ezek funkciója. Mindennemű dolgok változása. Hagyományok, források, távlatok, Komp-press Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2004. 97–114.

-  Devóció, hitvallás, poézis – karácsonyi énekeink értékszerkezete Korunk, 2006/12.

-  Strófikus zsoltárok a XVII. századi katolikus énekgyűjteményekben, NyirK 2008/1, 25–43.

-  A specifikum megmutatkozása Szent Erzsébet liturgikus tiszteletében, Árpád-házi Szent Erzsébet. Magyar- német kultúrkapcsolatok Kelet-Közép-Európában, szerk. Gábor Csilla, Knecht Tamás, Tar Nóra, Kolozsvár, 2009, Verbum Kiadó, 184–195.

-  Himnuszok és históriák – szenttörténetek a XVII. századi katolikus énekgyakorlatban, Csörsz Rumen István szerk. Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika. A 2006. évi budapesti és kolozsvári Tinódi-konferenciák előadásai, Kolozsvár, 2008, Kriterion Könyvkiadó, 247–257.

-  A poézis mint a mondható határa – avagy merész párhuzamok az éjszakáról. Örökérvényű igazságaink. Emlékkönyv Jakab Gábor 70. születésnapjára, Verbum, Kolozsvár, 2008. 124–131.

-  Obraz rodiny v zrkadle literárnej tvorby Sáry Salkaházi (Salkaházi Sára családképe irodalmi alkotásainak tükrében) = Metamorfózy rodiny v kontexte postmodernej spološnosti, Borník z vedeckej konferecie, Teologická Fakulta Katolíckej Univerzity, Košice 2010, 109–117. magyarul: 119–129.

-  Énekelt ferences passiómisztika. Kopcsányi Márton meditáció-kísérő énekei PPKE Budapest-Piliscsaba, 2011, 9–19.
 . „...könnyű az Istent szeretőknek...” A keresztényi tökéletesség argumentumai és eszközei Kopcsányi Márton elmélkedéseiben= 800 éves a ferences rend. Tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről (Jubileul de 800 de ani de la fondarea Ordinului Franciscan. Studii despre spiritualitatea, vocaţia istorică, cultura ordinului franciscan), szerk. Medgyesi Schmikli Norbert – Ötvös István – Őze Sándor, PPKE BTK, METEM – SSZHF, 2012, 293–301.

De az igaz és foganatos imádság két képpen lehet… Az elmélkedést kísérő imádság mint sajátos típus = Régi magyar imakönyvek és imádságok (Cărţi de rugăciuni şi rugăciuni vechi), szerk. Bogár Judit, PPKE Piliscsaba, 2012, 57– 69.

A kolozsvári Nepomuki Szent János társulat kézikönyve 1747= Az áhítat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800 előtti Magyarországon (Formele şi ocaziile de devoţiune neoficiale în Ungaria înainte de anii 1800), szerk. Bogár Judit, PPKE Piliscsaba, 2013, 31–40.

-  ...in privato pro placito... Klerikusi devóció a kora újkorban: Náray György Lyra coelestis című énekeskönyvének függeléke = Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és a kora újkorban (Limbaj, spiritualitate, regionalitate în epoca medievală şi premodernă), szerk. Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Balogh F. András, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, 2013, 202–213.

-  Annunciáció-elbeszélések a kora újkori adventi énekeinkben = Adventus Domini – Úrjövet. Az advent története, szokásai és lelkisége, szerk. Diósi Dávid, Szent István Társulat – Verbum, Budapest-Kolozsvár, 2013, 124–138.

-  Mennyröl szállott Jerusalem: A kolozsvári Szentháromság társulat mint mennyország = Báthory Orsolya (szerk.) = Menny és pokol a barokk kori ember életében, Budapest: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2014, 111–120. (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok; 7.)

-  Leány Á-BÉ-CZE A’ Felsöbbek engedelméböl – avagy az alapértelmezetten férfivilágkép megnyilatkozása egy iskolai kiadványtípusban In: Bajáki Rita; Báthory Orsolya (szerk.), A nők és a régi magyarországi vallásosság, Budapest: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2015. pp. 101–108.

-  „…Ha az örökkévalót kívánnád…” Az idő arcai és struktúrái Kopcsányi Márton meditációiban = Az idő paradoxonai. A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetének házikonferenciája, 2013. május 16–17., szerk. Orbán Gyöngyi, Borbély András, Serestély Zalán, Egyetemi Füzetek 25., Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, 2015, 23–33.

 

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro