< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Főoldal /

Kortárs komparatisztikai irányzatok

ELŐADÁS

 

I. Bevezetés: a világirodalom fogalma; különösség és egyetemesség; az összehasonlító irodalomtudomány tárgya; nyelvantropológiai és fenomenológiai alapok

A téma irodalma:

 • Bagi Zsolt, Filozófiai diskurzus az irodalom modern fogalmáról = Uő., Az irodalmi nyelv fenomenológiája, Bp., Balassi Kiadó, 2006, 7-31.

 

 

II. A posztkolonializmus és az orientalizmus fogalma


A téma irodalma:

 • Edward Said: Orientalizmus, Budapest, Európa, 2000.
 • Achillle Mbmbe: Mi a posztkolonializmus? (https://www.eurozine.com/mi-az-a-posztkolonializmus/)

 

 

III. Szimbolikus földrajz és a „másik” Európa születése; a kelet- és a nyugati-európai irodalmak elkülönülése és ennek társadalom- és politikatörténeti kontextusa

A téma irodalma:

 

 

IV. Idegenség, egyetemesség, világpolgáriság Kanttól Freudig; politikai filozófiai kontextus; az idegenség és az alteritás fenomenológiája;

A téma irodalma:

 

 • Julia Kristeva, Az egyetemességre való törekvésünk lenne… a saját idegenségünk? = Uő., Önmaga tükrében idegenként, Bp., Napkút Kiadó, 2010, 186-217.

V. Idegenség és egyetemesség: a Holocaust a Sorstalanság és a Saul fia értelmezésében

A téma irodalma:

 • Kertész Imre, Táborok maradandósága; Hosszú, sötét árnyék; A Holocaust mint kultúra = Uő., A száműzött nyelv, Bp., Magvető Kiadó, 2001, 45-91.
 • Max Horkheimer, Theodor W. Adorono, Az antiszemitizmus elemei = Uő., A felvilágosodás dialektikája, Budapest, Atlantisz, 2011, 209-252.

 

VI. Visszatekintés az államszocializmus politikájára és esztétikájára; a szocialista realizmus elmélete és intézményei Magyarországon és Romániában

A téma irodalma:

 • Szolláth Dávid, A kommunista aszketizmus esztétikája, Bp., Balassi Kiadó, 2011
 • Scheibner Tamás: Mi volt a szocialista realizmus? = Uő., A magyar irodalomtudomány szovjetizálása. A szocialista realista kritika és intézményei 1945-1953, Budapest, 2014, 23-46.

 

VII. Erdély politikai-esztétikai szimbolikája

A téma irodalma:

 • György Péter, Állatkert Kolozsváron – képzelt Erdély, Budapest, Magvető, 2013.
 • Sorin Mitu, Transilvania mea. Istorii, mentalităţi, identităţi, Bukarest, Polirom, 2013.
 • Feischmidt Margit (szerk.), Erdély-(de)konstrukciók, Budapest/Pécs, Néprajzi Múzeum – PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2005.
 

Ajánlott irodalom (egy tanulmány és egy kötet témájának, módszerének, szerkezetének ismerete kötelező):

 

 • David Damrosch, How to Read World Literature?, Wiley-Blackwell, 2009.
 • (vagy németeseknek: Evi Zemanek, Alexander Nebrig (Hg.), Komparatistik, Akademie Verlag, 2012.)
 • Fried István: Összehasonlító irodalomtudomány, Budapest, 2012.
 • Ales Debeljak, Európa európaiak nélkül, Bp., Napkút Kiadó, 2006.
 • Gille Zsuzsa, Létezik-e globális posztszocialista állapot, Fordulat 2014/21, 267-297.
 • Scheibner Tamás, A magyar irodalomtudomány szovjetizálása. A szocialista realista kritika és intézményei 1945-1953, Budapest, Ráció Kiadó, 2014.
 • Boris Groys, Kommunista utóirat, Műcsarnok Kiadó, 2011.

Követelmények: minden témához minimum egy szakirodalmi olvasmány részletes ismerete a szóbeli vizsgán; ezen kívül az ajánlott olvasmányok közül egy tanulmány és egy kötet témájának, módszereinek, eredményeinek áttekintő ismerete.

 

SZEMINÁRIUM

A szemináriumok a közelmúlt és a kortárs kelet-európai irodalmak egy-egy jellegzetes szövegét vizsgálja a régió történeti-politikai viszonyaira vonatkozó kitekintéssel.

A szocialista realizmus kirgiz-szovjet változata

Kötelező:

 • Csingiz Ajtmatov: Az első tanító = Uő., Az első tanító, Bukarest, Kriterion, 1981.

Kiselőadás:

 • Scheibner Tamás: Mi volt a szocialista realizmus? = Uő., A magyar irodalomtudomány szovjetizálása. A szocialista realista kritika és intézményei 1945-1953, Budapest, 2014, 23-46.

Dokumentarizmus és fikció jugoszláv változatban

Kötelező:

 • Danilo Kiš: Borisz Davidovics síremléke, Újvidék, Forum, 1978. (Csak az első és az ötödik történet kötelező: A rózsafanyelű kés; Borisz Davidovics síremléke címűek)

Kiselőadás:

 • Bosnyák István: Anatómiai lecke jelen és utókornak, Híd 1981/2, 193-206.

 

Az államszocialista Románia öko- és biopolitikai lenyomatai

Kötelező:

 • Bálint Tibor: Madonna házinyúllal =Uő., Mese egy őrült kakaduról, Bukarest, Kriterion, 1982, 174-259.

Kiselőadás:

 • Terike Haapoja: A másként valóság története = a szem, 2017. 10. 23. (https://aszem.info/2017/10/terike-haapoja-a-maskent-valosag-tortenete/)

A kelet-európai rendszerváltás mint emlékezet- és identitásprobléma egy bolgár női elbeszélésben

Kötelező:

 • Teodora Dimova: Az anyák, Budapest, Napkút Kiadó, 2010.

Kiselőadás:

 • Aleš Debeljak: A kozmopolitizmus terei: Európa és a Balkán = Uő., Európa európaiak nélkül, Budapest, Napkút, 2006, 55-102.

 

A kommunizmus emlékezete egy kortárs román regényben

Kötelező:

 • Dan Lungu: Egy komcsi nyanya vagyok, Pécs, Jelenkor, 2008.

Kiselőadás

 • Alain Badiou: A kommunizmus múltja, jelene és jövője = Fordulat 5, 96-108. (http://fordulat.net/pdf/5/badiou.pdf)

Egy kortárs orosz politikai és metafizikai allegória

Kötelező:

 • Viktor Pelevin: A sárga nyíl = Uő., A sárga nyíl, Budapest, Európa, 2007, 5-75.

Kiselőadás:

A feminista művészet és művészetkritika Kelet- és Közép-európai kontextusban

 • Olivia Nițiș, Istorii marginale ale artei feministe, Bukarest, Vellant Kiadó, 2014, 35-52.

Szemináriumi követelmények: óráról órára kötelező az a. jelzésű szövegek elolvasása; a b. és c. jelzésű szövegek hallgatók által szervezett szemináriumi foglalkozás keretében kerülnek feldolgozásra, a félév során mindenkinek kell tartania minimum 1 foglalkozást

 

Vizsgatételek a kollokviumra

Követelmények: A szóbeli vizsgán minden témakörből 5-6 percnyi önállóan felépített, összefüggő gondolatemenet előadása a követelmény, melyben említésre kerülnek a fontosabb szakkifejezések, szerzők, összefüggések. Az önállóan felépített gondolatmenet meríthet az előadások anyagából ugyanúgy, mint a megjelölt szakirodalmi tételekből. Ugyanakkor sem az előadás, sem a szakirodalmi szövegek megállapításainak teljes körű "fölmondása" nem kötelező. A fontos a szöveg logikájának, érvelésének pontos megértése, a problémához tartozó fogalmak, összefüggések bemutatása, az érvelés főbb lépéseinek rekonstrukciója, hipotézisek, önálló elképzelések megfogalmazása.

I. A világirodalom fogalma, kozmopolitizmus és nemzeti identitás, idegenség és kulturális fordítás kérdései

II. A posztkoloniális kritika szemléletmódja

 • Bókay Antal, Bevezetés az irodalomtudományba, Bp., Osiris, 2006, 280-287.

 • Achillle Mbmbe: Mi a posztkolonializmus? = Magyar Lettre Internationale, 1998.

III. Kelet-Európa születése, szimbolikus földrajz, gyarmatosítás és öngyarmatosítás

IV. A Holocaust mint az európai kultúra és politika problémája

V. Mi volt az államszocializmus?

VI. A kultúripar fogalma. Művészetkritika és kapitalizmuskritika

 • Theodor W. Adorno: A kultúripar = Uő., A felvilágosodás dialektikája,Bp., Atlantisz, 2011, 153-208.

 

 

 

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro