< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Főoldal /

Komparatisztika (II. év, I. félév)

1.      Bevezetés. A felvilágosodás alapvető gondolkodástörténeti jellemzői. Kilábalás a kiskorúságból, nyilvános és magán észhasználat; egyház és állam viszonya; tudomány, művészet és közélet szembenállása; a női emancipáció kezdetei

  • John Locke: Levél a vallási türelemről = A felvilágosodás gondolkodói, szerk. Szegő Katalin, Kolozsvár, Polis Könyvkiadó, 1996, 9-11, 30-49.     
  • Immanuel Kant: Válasz a kérdésre: mi a felvilágosodás? = Uő., Történetfilozófiai írások, Budapest, Ictus Kiadó, 1997, Ford. Vidrányi Katalin, 13-22.
  • Jean-Jacques Rousseau: Értekezés a tudományokról és a művészetekről = Uő., Értekezések és filozófiai levelek, Budapest, Magyar Helikon, 1978, ford. Kis János, 5-38.
  • Mary Wollstonecraft, A nők jogainak védelmében = Angol romantika, szerk. Péter Ágnes, Budapest, Kijárat Kiadó,2003, 79-101.

 

2.      A felvilágosodás kritikája, diskurzusanalízis; kirekesztés és helyhez kötés; a panoptikus társadalom; tudás és hatalom viszonya; a felügyeleti társadalom kialakulása; a szexualitás modern diskurzusa

  • Michel Foucault, Felügyelet és büntetés, Budapest, Gondolat Kiadó, 1990, 267-311.
  • Michel Foucault, A szexualitás története I. (A tudás akarása), Budapest, Atlantisz Kiadó, 2014, 7-54, ford. Ádám Péter.

 

3.      Humanizmus és diszciplinarizáció; vágystruktúra és házasságválság, pedagógia, „magnetikus” természet és kertkultúra összefüggései Goethe-nél

  • Goethe: Vonzások és választások, Bukarest, Kriterion Kiadó, 1974, ford. Vas István.

 

4.      Dosztojevszkij és a társadalmi rend karnevalizációja; romantikus és realista groteszk; testiség és vulgaritás a népi nevetéskultúrában; szentség és univerzalitás

 

5.      Dosztojevszkij és a polifonikus regénymű; a társadalmi tudatosság ontológiája, szubjektivitás és dialogicitás; a felvilágosodás kritikája és a kereszténység

  • F. M. Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek, Bukarest, Kriterion, 1991, ford. Makai Imre (harmadik és negyedik rész)
  • Mihail Mihajlovics Bahtyin: Dosztojevszkij poétikájának problémái = Uő., A szó esztétikája, Bp., Gondolat, 1976. 29-147.

 

6.      Elszigeteltség vs. autonómia; az irodalmi tér születése; a bohém, a flaneur, az értelmiségi; a nagyváros poétikája; az irodalom autonómiája és ennek társadalomtörténeti összefüggései

 

7.      Az antikapitalista ellenállás formái; aktivizmus, emancipáció, terrorizmus a 19. század második felében; a kereszténység és az anarchizmus Lev Tolsztojnál

 

 

KÖVETELMÉNYEK:

-          Óráról órára a kötelező olvasmányok elolvasása

-          A félév közepén és végén a kötelező olvasmányokat ellenőrző zh átmenővel történő teljesítése

-          Aktív részvétel a szemináriumokon

-          Vitaindítók és kiselőadások tartása az ajánlott olvasmányokból

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro