< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Főoldal /

Esztétikai hermeneutika (lcm és mono)

Az előadó személyére vonatkozó információk.

 dr. Borbély András egyetemi adjunktus

Elérhetőség: andrasborbely82@gmail.com

A tantárgy leírása

A kortárs közbeszéd és politika egyre gyakrabban hivatkozik a kereszténységre, ez a tendencia olyan fogalmak gyakori használatában is megmutatkozik, mint a „politikai kereszténység”, „keresztény civilizáció”, „keresztény Európa”, „keresztény nemzetpolitika”, „keresztény családmodell”. Mindeközben a jelzővé lefokozott kereszténység „igei” tartalma elsikkadni látszik.  A tárgy célja elfogadni a kereszténység reaktiválásnak kihívását, s a keresztény tradíció néhány fontos témáját esztétikai, filozófiai és politikai szempontból körüljárni. Az előadássorozat sorra vesz néhányat azokból a 19-20-21. századi tudományos paradigmákból, amelyek a bibliai tradícióhoz megújító-megerősítő, átalakító-applikatív vagy kritikai intencióval közelítettek: bibliai hermeneutika, pszichoanalízis, fenomenológia, rendszeres teológia, politikai filozófia, metafizika-kritika, filozófiai antropológia, ökokritika. A szemináriumsorozat néhány kortárs nézőpontból is provokatívnak tekinthető bibliai könyv, illetve bibliai kiindulópontú szépirodalmi mű olvasásába vezet be.

ELŐADÁSOK:

 

1. a Biblia és az irodalmi hermeneutika

 • Northrop Frye: Kettős tükör, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1996, 185-237.
 • Northrop Frye, Az Ige hatalma, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1997, 27-57.

 

2. hit és trauma: kereszténység és pszichoanalízis

 • Sigmund Freud: Rossz közérzet a kultúrában = Uő.: Esszék, Budapest, Gondolat Kiadó, 1982, 327-406.
 • Julia Kristeva: Holbein Halott Krisztusa = Narratívák 1, Képelemzés, szerk. Thomka Beáta, Budapest, Kijárat Kiadó, 1998, 37-58.
 • Julia Kristeva: A szeretet eretnetikája = Helikon Irodalomtudományi Szemle, 1994/3-4, 497-509.

 

3. vallásfenomenológia: Isten és a Másik

 • Rudolf Otto: A szent, Budapest, Osiris, 2001, 11-70.
 • Emmanuel Lévinas: Isten és a filozófia = Uő.: Nyelv és közelség, Pécs, Jelenkor Kiadó, 1997, 141-164.

 

4. az Antikrisztus: a kereszténység és Nietzsche nihilizmus-kritikája

 • Friedrich Nietzsche: Antikrisztus, Máriabesenyő/Gödöllő, Attraktor, 2007.
 • Gilles Deleuze: Nietzsche és a filozófia, Budapest Gond/Holnap Kiadó, 1999, 175-230.

 

5. Krisztus és az idő: kereszténység és egzisztenciális hermeneutika

 • Rudolf Bultmann: Történelem és eszkatológia, Budapest, Atlantisz, 1994, 33-50, 153-170.
 • Oscar Cullmann: Krisztus és az idő. Az őskeresztény idő- és történelemszemlélet, Budapest, Hermeneutikai Kutatóközpont, 2000, 33-112.

 

6. egyetemesség és szubjektivitás. Szent Pál a (kortárs) politikai filozófiában

 • Simone Weil: Ami személyes, és ami szent = Uő., Ami személyes, és ami szent, Budapest, Vigilia Kiadó, 1983, 68-102.
 • Giorgio Agamben: Klētós = A szem, 2017. 07. 22. (http://aszem.info/2017/07/giorgio-agamben-kletos/)
 • Alan Badiou: Szent Pál. Az egyetemesség apostola, Budapest, Typotex Kiadó, 2012.

 

7. vallásantropológia és ökológia: a kereszténység és az ökológiai válság

 • René Girard: Láttam a sátánt, mint villámlást lehullani az égből, Budapest, Atlantisz, 2013.
 • Serestély Zalán: Gaucsó és állat. Az áldozatállítás két borgesi mozzanata = A szem, 2016. 03. 20. (http://aszem.info/2016/03/gaucso-es-allat/)
 • Környezet és etika. Szöveggyűjtemény, szerk. Lányi András, Jávor Benedek, Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2005, 167-220.

 

SZEMINÁRIUMOK

 

 1. szerelem

Biblia: Énekek éneke

Robert Alter: Metafora-kert = Uő., A Biblia versművészete, Kolozsvár, Exit Kiadó, 2013, ford. Máthé-Farkas Zoltán, 205-224.

 

2.      szenvedés

Biblia: Jób könyve

Robert Alter: Valóság és költészet Jób könyvében, in: Uő., i. m., 103-128.

 

3.      idegenség

Biblia: Rút könyve

Julia Kristeva: A választott nép és az idegenség választása, in: Uő., Önmaga tükrében idegenként, Budapest, Napkút Kiadó, 2010, ford. Kun János Róbert, 68-80.

Jutta Haussmann: Ruth, Budapest, Új Mandátum Kiadó, 2006, ford. Kuntz Nóra, 25-74.

 

4.      bűn

Biblia: Teremtés könyve 1-11.

José Saramago: Káin, Budapest, Európa Könyvkiadó, 2012.

5.      evangélium

Biblia: Máté evangéliuma

Pier Paolo Pasolini: Máté evangéliuma (forgatókönyv) = Uő., Forgatókönyvek I., Budapest, Kalligram, 2010, ford. Lukácsi Margit, 131-336.

Il vangelo secondo Matteo, rend. Pier Paolo Pasolini, 1964.

 

6.      szubjektivitás

Biblia: Első levél a korintusiaknak

Mészöly Miklós: Saulus = Uő., Magasiskola, Bukarest, Kriterion, 1985.

 

7.      áldozat

Jorge Luis Borges: Márk evangéliuma = Uő., A tükör és a maszk. Elbeszélések, Budapest, Európa Könykiadó, 1999.

 

IV. Kötelező bibliográfia a kollokviumra

 

1.      Alan Badiou: Szent Pál. Az egyetemesség apostola, Budapest, Typotex Kiadó, 2012, 11-62.

2.      Julia Kristeva: Holbein Halott Krisztusa = Narratívák 1, Képelemzés, szerk. Thomka Beáta, Budapest, Kijárat Kiadó, 1998, 37-58.

3.      Northrop Frye, Az Ige hatalma, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1997, 27-57.

4.      Northrop Frye: Kettős tükör, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1996, 185-237.

5.      René Girard: Láttam a sátánt, mint villámlást lehullani az égből, Budapest, Atlantisz, 2013.

6.      Rudolf Bultmann: Történelem és eszkatológia, Budapest, Atlantisz, 1994, 33-50, 153-170.

7.      Rudolf Otto: A szent, Budapest, Osiris, 2001, 11-70.

8.      Sigmund Freud: Rossz közérzet a kultúrában = Uő.: Esszék, Budapest, Gondolat Kiadó, 1982, 327-406.

 

V. Ajánlott filmográfia a szemináriumi dolgozatokhoz

 

1.      Máté evangéliuma (Il vangelo secondo Matteo), rend. Pier Paolo Pasolini, 1964.

2.      Andrej Rljubjov, rend. Andrej Tarkovszkij, 1966.

3.      Áldozathozatal (Offret), rend. Andrej Tarkovszkij, 1986.

4.      A Mester és Margarita (Master i Margarita - sorozat), rend. Yuriy Kara, 2005.

5.      A tízparancsolat (The decalogue - sorozat), rend. Krzysztof Kieslowski,1989-1990.

6.      Kék (a Három szín /Three colors/ c. trilógia első része), rend. Krzysztof Kieslowski, 1993.

7.      Az Antikrisztus (The Antichrist), rend. Lars von Trier, 2009.

 

Az értékelés módja

Vizsgakövetelmények:

- minden szemináriumra a feladott szép- és szakirodalom elolvasása

- vitaindítók, kiselőadások tartása

- a félév végéig egy a feladott szakirodalomból szabadon választott kötet elolvasása

- szóbeli vizsga az előadás tételeiből és a szabadon választott kötet anyagából

- az átmenő osztályzat feltétele: mindkét részjegynek külön-külön is átmenő értékűnek kell lennie

 

VIII. Szervezés, a kivételes helyzetek kezelése

A szemináriumon való részvétel kötelező; megengedett hiányzás: legtöbb 1 alkalommal. 

IX. Tételek a kollokviumra

 

1. A nyelvi módok rendje Northrop Frye bibliai hermeneutikájában (leíró, fogalmi, ideológiai, irodalmi). Northrop Frye: Az Ige hatalma, 27-56.

2. A bibliai kijelentés szerkezete, "tudásparadigmák" Northrop Frye hermeneutikájában. Northrop Frye: Kettős tükör, 185-237.

3. Sigmund Freud pszichoanalitikus magyarázata a vallás eredetéről és kultúra szerkezetéről. Sigmund Freud: Rossz közérzet a kultúrában

4. Rudolf Otto magyarázata a numinózusról mint a vallási tudat eredetéről. Rudolf Otto: A szent, 11-70.

5. Emmanuel Lévinas a teológiai és a filozófiai gondolkodás viszonyáról. Emmanuel Lévinas: Isten és a filozófia.

6. Az ókeresztény időfelfogás Oscar Cullmann értelmezésében. Oscar Cullmann, Krisztus és az idő, 33-112,

(7. Emancipáció és elhívás Szent Pálnál Giorgio Agamben értelmezésében. Giorgio Agamben, Kletos. - NEM KÖTELEZŐ)

8. Szent Pál mint az antifilozófia alakja Alain Badiou kapitalizmus-kritikájában. Alain Badiou, Szent Pál, 7-61.

(9. Jézus és a mimetikus erőszak René Girard evangéliumi antropológiájában. René Girard, Láttam a Sátánt..., 9-63. - NEM KÖTELEZŐ)

10. Kereszténység és ökokritika. Könyezet és etika, 167-200. 

X. Javasolt kötetek a szemináriumi dolgozatot kiváltó, a teljes kötet elolvasásán alapuló jegyzet készítéséhez

Rudolf Otto: A szent, Bp.,, Osiris, 2001.

Sigmund Freud: Mózes, Bp., Európa, 1987.

Alain Badiou, Szent Pál - Az egyetemesség apostola, Bp., Typotex, 2012.

René Girard, Láttam a Sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. A kereszténység kritikai apológiája, Bp., Atlantisz, 2013.

Martin C. Putna, János nevében. Kereszténység és homoszexualitás: integrációs kísérletek, Pozsony, Kalligram, 2015.

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro